Vyskúšajte spoluprácu s majstrom,

ktorý robí svoju prácu inak ako ostatní hráči na trhu.

Budete prekvapení výsledkami!

Naša spoločnosť ponúka svoje skúsenosti a spoluprácu pri vymáhaní Vašich problematických pohľadávok počas celého inkasného procesu:
Mimosúdne inkaso | Súdne inkaso | Exekučné inkaso.


Služby

Naša spoločnosť ponúka svoje skúsenosti a spoluprácu pri vymáhaní Vašich problematických pohľadávok počas celého inkasného procesu:

 

Primárne inkaso
 
 • obdobie: počas splatnosti faktúr až do 30 dní po splatnosti faktúry (podľa požiadavky klienta)
 • telefonický a SMS kontakt so zákazníkom/dlžníkom
 • poskytnutie možnosti uvádzať na vystavených faktúrach Vašej spoločnosti logo spoločnosti Collection SK so znením "Platobný proces je pod dohľadom inkasnej spoločnosti Collection SK"
 • kontrola zmlúv a dohôd po právnej, štylistickej a koncepčnej stránke
 • preverovanie bonity právnických osôb ( akciových spoločnosti, spoločností s ručením obmedzeným ), právnych subjektov, inštitúcií, občianskych združení, neziskových organizácií , samostatne zárobkovo činných osôb a fyzických osôb

 

Mimosúdne inkaso

 

 • doba trvania: 90-180 dní (podľa požiadavky klienta)
 • písomný styk - upomienky a výzvy na úhradu, SMS správy, emailové správy
 • pasívny a aktívny telefonický kontakt s dlžníkom
 • osobné návštevy všetkých dlžníkov - terénna inšpekcia
 • písomné vyhotovenia dokumentov : Uznanie dlhu, Dohoda o úhrade dlhu v splátkach, Mimosúdna dohoda o finančnom urovnaní záväzku,  Pristúpenie k dlhu, Prevzatie dlhu
 • neštandardné formy urovnania záväzkov
 • odkupy pohľadávok
 • financovanie súdnych sporov prostredníctvom nadnárodnej partnerskej spoločnosti - Proces Invest, s.r.o.
 • aktívne dohľadávanie dlžníkov
 • zaslanie predžalobnej upomienky v mene nášho advokáta
 • vytriedenie pohľadávok vhodných k riešeniu súdnou/správnou a exekučnou cestou (zoznam)

 

Súdne inkaso

 

 • kompletizovanie materiálov (príprava zložiek) a podanie návrhu k súdu/správnemu orgánu
 • riešenie celej záležitosti súdnou/správnou cestou
 • získanie platobného rozkazu/rozhodnutia správneho orgánu
 • posledná komunikácia s dlžníkom a snaha o úhradu dlhu pred exekúciou
 • príprava podkladov na prihlásenie do konkurzu a dražieb

 

Exekučné inkaso

 

 • exekúcia administratívnou cestou (bankové kontá, stavebné sporenia, zrážky zo mzdy apod.)
 • fyzická exekúcia (zabavenie majetku dlžníka a prípadné jeho následné speňaženie)
 • konečná správa: úspešná / neúspešná exekúcia

 

Zásady spoločnosti pri inkase:

 • dodržovanie Zákona o ochrane osobných údajov a ostatných zákonov platných na území SR
 • dodržovanie etického správania sa k dlžníkom
 • dodržovanie vnútorných firemných etických noriem a smerníc Vašej spoločnosti

 


 

Inkasný proces

Mimosúdne inkaso

 • doba trvania: 90-180 dní (podľa požiadavky klienta)
 • písomný styk - upomienky a výzvy na úhradu, SMS správy, emailové správy
 • pasívny a aktívny telefonický kontakt s dlžníkom
 • osobné návštevy všetkých dlžníkov - terénna inšpekcia
 • písomné vyhotovenia dokumentov : Uznanie dlhu, Dohoda o úhrade dlhu v splátkach, Mimosúdna dohoda o finančnom urovnaní záväzku,  Pristúpenie k dlhu, Prevzatie dlhu
 • neštandardné formy urovnania záväzkov
 • odkupy pohľadávok
 • financovanie súdnych sporov prostredníctvom nadnárodnej partnerskej spoločnosti
 • aktívne dohľadávanie dlžníkov
 • zaslanie predžalobnej upomienky v mene nášho advokáta
 • vytriedenie pohľadávok vhodných k riešeniu súdnou/správnou a exekučnou cestou (zoznam)

Súdne inkaso

 • kompletizovanie materiálov (príprava zložiek) a podanie návrhu k súdu/správnemu orgánu
 • riešenie celej záležitosti súdnou/správnou cestou
 • získanie platobného rozkazu/rozhodnutia správneho orgánu
 • posledná komunikácia s dlžníkom a snaha o úhradu dlhu pred exekúciou
 • príprava podkladov na prihlásenie do konkurzu a dražieb

Exekučné inkaso

 • exekúcia administratívnou cestou (bankové kontá, stavebné sporenia, zrážky zo mzdy apod.)
 • fyzická exekúcia (zabavenie majetku dlžníka a prípadné jeho následné speňaženie)
 • konečná správa: úspešná / neúspešná exekúcia

 


 

Forma spolupráce

Úspešná spolupráca s klientom  je postavená na:

 • stanovení cieľov spolupráce
 • absolútnej otvorenosti z oboch strán

Zmluvné formy

 • mandátna zmluva
 • postupnícka zmluva
 • sprostredkovanie odkupu pohľadávky

Postúpenie pohľadávok

 • k mimosúdnemu inkasu: v elektronickej alebo listinnej forme
 • k súdnemu inkasu: v listinnej (papierovej) forme

Non-stop servis

 • stanovenie kontaktnej osoby zo strany Collection SK, na ktorú je možné sa telefonicky a písomne obrátiť a ktorá bude disponovať informáciami o stave vymáhania pohľadávok
 • možnosť exportu výstupov (dát) zo strany Collection SK do Vášho IT systému
 • pravidelná mesačná sumarizácia stavu vymáhaných pohľadávok
 • možnosť on-line sledovania Vašich pohľadávok cez webové rozhranie